จุดมุ่งหมายของการออกแบบของที่ระลึก

การที่มนุษย์พยายามสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นได้นั้น  ย่อมมีสาเหตุอันเป็นที่มาแห่งความคิด  ที่จะทำและจุดมุ่งหมายอันเป็นที่ไปแห่งการกระทำ  การออกแบบสร้างสรรค์ของที่ระลึกก็เช่นกันย่อมต้องมีสาเหตุและจุดมุ่งหมาย  อาทิ  เช่น

 

 1. เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาอาชีพและแข่งขันกันในด้านการผลิต
 2. เป็นการออกแบบที่มีผลมาจากความรักในการงาน  อันเป้นการกระทำด้วยใจรักงานที่จะสร้างสรรค์ของที่ระลึก
 3. เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดให้เป็นไปตามยุคสมัยที่มีความนิยม
 4. เป็นการออกแบบเพื่อสร้างผลงานตอบสนองความเชื่อทางลัทธิ  ประเพณี
 5. เป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย  ทางจิตใจและความต้องการทางด้านอื่นๆ ของบุคคล  โดยส่วนรวม และโดยส่วนตัว
 6. เป็นการออกแบบเพื่อผลประโยชน์ที่พึงได้รับ  อามิสสินจ้าง  รางวัล  หรือเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา  ข้อตกลง  ข้อผูกมัดอันเป้นความผูกพันระหว่างผู้ออกแบบกับผุ้สร้าง
 7. เป็นการออกแบบเพื่อทดสอบความมุ่งหมาย  กฏเกณฑ์ ข้อกำหนด
 8. เป็นการออกแบบอันเป็นผลเนื่องมาจากความนิยมทางปรัชญาธรรมวัตถุ  สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
 9. เป็นการออกแบบอันมีผลต่อเนื่องมาจากชาตินิยม  เพื่ออนุรักษ์สิ่งที่ดีเด่น  และแบบแผนดั้งเดิมไว้ให้ปรากฏต่อไป
 10. เป็นการออกแบบตามลัทธินิยมทางศาสนา  ความเชื่อ  ความศรัทธาที่มีต่อรูปวัตถุ
 11. เป้นการออกแบบอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความรัก  ความเกลียดชัง  ความสมหวัง  ความผิดหวัง  ความหวาดกลัว  รวมทั้งผลกระทบทางจิตใจ  ทั้งสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่เหนือความเป็นจริง
 12. เป็นการออกแบบเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่  การกำหนดแม่บทหลักของการทำงานและกฏเกณฑ์
 13. เป็นการออกแบบอันมีผลมาจากริเริ่มจินตนาการและแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
 14. เป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอิสระเสรี
 15. เป็นการออกแบบเพื่อสร้างรสนิยมใหม่  เปลี่ยนแนวคิดของบุคคลว่าสิ่งของรูปแบบเช่นนั้น  ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นตลอดไป  อาจใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นอีกก็ได้
 16. เป็นการออกแบบเพื่อความเหมาะสมของวัสดุ  เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องจักร  เพื่อความประหยัดและมีประโยชน์ใช้สอย  และมีความคงทนถาวร

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: