การเป็นนักออกแบบที่ดี

                การศึกษาและฝึกออกแบบในระดับนี้เป็นการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในระดับพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้และความสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับต่อไปได้ การศึกษาทางด้านการออกแบบที่ดีนอกจากจะเริ่มต้นด้วยความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติกว้างๆ เพื่อขยายความคิดและทัศนคติที่ดีแล้ว ยังจำเป็นจะต้องตระหนักถึงการเป็นผู้ใฝ่ศึกษาและปฏิบัติงานออกแบบที่ดีด้วย เพื่อให้การการเตรียมตัวและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและได้ผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย เพราะการออกแบบที่ผู้ออกแบบไม่มีความพร้อมหรือขาดการเตรียมตัวที่ดี การออกแบบอาจจะล้มเหลวได้โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบในสังคมที่ยึดถือการออกแบบเป็นอาชีพ จำเป็นต้องมีความพร้อมในอันที่จะเป็นนักออกแบบที่ดี มีการฝึกฝน มีการเตรียมตัวและมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ยิ่งงานออกแบบเป้นงานที้เกี่ยวข้องกับศิลปะ นักออกแบบจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างสรรค์ความงามในทางศิลปะอีกด้วย

การเป็นผู้ออกแบบที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีทักษะในการออกแบบ การทำงานออกแบบซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยมือ โดยถ่ายทอดความคิดและจินตนาการที่เป็นนามธรรม ถ่ายทอดผ่านสื่อด้วยกระบวนการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏเป็นรูปธรรมหรืองานออกแบบที่มองเห็นได้หรือสัมผัสได้นั้น ผู้ออกแบบจะต้องมีความชำนาญหรือทักษะสำหรับการปฏิบัติงานออกแบบให้ลุล่วงไปด้วยดี ถ้าการออกแบบขาดทักษะ การปฏิบัติงานก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อทักษะคือความชาญในการปฏิบัติงาน ทักษะของแต่ละคนย่อมมีระดับมากน้อยต่างกัน ทักษะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองได้หรือเป้นสิ่งที่ฝังแน่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ทักษะย่อมเกิดจากการฝึกฝนและสามรถพัฒนาได้ตลอดเวลา นอกจากการปฏิบัติงานออกแบบแต่ละชิ้นจะต้องมีทักษะระดับหนึ่งแล้วการปฏิบัติงานแต่ละครั้งยังเท่ากับเป็นการพัฒนาทักษะโดยตรงด้วยเช่นกัน การปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมทักษะนอกจากฝึกฝนโดยตรงแล้วยังประกอบด้วยเหตุผลหลายด้านที่จะผลักดันให้การฝึกฝนได้ผลดีและกว้างขวาง คือ การฝึกทักษะจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในการพบเห้นรูปแบบจำนวนมากและมีการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดหรือการปฏิบัติมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือสร้างขึ้นใหม่ต่างไปจากสิ่งเดิมที่มีอยู่และสิ่งที่เกิดใหม่ที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปในทางดีงาม เช่น การสร้างสรรค์บ้านทรงไทยจากรูปแบบเดิม เป้นทรงไทยที่มีรูปแบบเรียบง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและสร้างได้หลายชั้นเพื่อประโยชนืใช้สอยที่มากขึ้น เป็นต้น

                ความคิดสร้างสรรคืนอกจากจะพิจารณาในแง่การสร้างสรรค์ทางความคิดในตัวของตัวมันเองแล้วในแง่ผลงานที่ปรากฏยังพิจารณาได้ 2 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม ( Creative in Beauty ) และความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย ( Creative in Function ) อีกด้วย

                ความคิดสร้างสรรค์เป้นบุคลิกนิสัยอย่างหนึ่งที่พัฒนาได้และอาจเกิดจากการเลี้ยงดูของคนในบ้าน กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสร้างเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรคืขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบก็นับเป้นผลต่อเนื่องมาจากบุคลิกนิสัยนั้น งานออกแบบเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะ ซึ่งต้องการรูปแบบและเนื้อหาที่แปลกใหม่ เพื่อกระตุ้นผู้พบเห้นให้ชื่นชมและโน้มนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น เป้าหมายในการซื้อขาย เป้าหมายทางอารมณ์ความรู้สึก เป้าหมายทางทัศนคติ เป็นต้น ผู้ออกแบบที่ดีจึงจำเป้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านความคิดและการฏิบัติ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบจะสร้างเสริมขึ้นด้วยการหาประสบการณ์จากงานออกแบบ ศึกษาค้นคว้าและมีการฝึกปฏิบัติในรูปแบบที่ท้าทายความคิด

3. เป็นผู้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  งานออกแบบในสังคมจะเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม นักออแบบบางคนกล่าวว่า การออกแบบเป้นแฟชั่นอย่างหนึ่ง ความคิดและรูปแบบของงานออกแบบในวังคมปัจจุบันจะไม่อยู่คงที่ ทั้งนี้อาจจะเป็นด้วยการออกแบบจำเป้นจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและรสนิยมที่เปลี่ยนไปและให้สอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการการผลิตเป้นสำคัญ สังคมในอดีตที่กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป้นไปอย่างช้าๆ งานออกแบบในสังคมเช่นนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ เช่นกัน

                การศึกษางานออกแบบในปัจจุบันจึงจำเป้นต้องพร้อมด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงงานออกแบบในสังคมอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นแล้ว การออกแบบจะขาดความสัมพันธ์กับความเป้นจริงยิ่งเป้นการศึกษาในสถาบันการศึกษา ความคิดและการปฏิบัติจำเป็นต้องทันสมัยและเป้าหมายที่ดีงาม  ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดช่องว่างกับสังคมกลายเป้นว่าการศึกษาในสถาบันการศึกษาล้าสมัย ผู้ออกแบบที่ดีจึงจำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในสังคมอยู่ตลอดเวลาทั้งความคิดและการปฏิบัติ

4. เป็นผู้มีความเข้าใจงานออกแบบเฉพาะด้าน งานออกแบบแต่ละอย่างย่อมมีแนวคิดและรูปแบบเฉพาะด้าน มีวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการผลิตเฉพาะตัว เช่น การออกแบบตกแต่งภายใน ( Interior  Design ) จะเกี่ยวข้องกับความงามและการจัดบริเวณว่างให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบาย แต่การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาจะเกียวข้องกับความงามที่สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอย การรับน้ำหนักของดิน อุณหภูมิในการเผาและเคลือบ เป้นต้น

                การศึกษางานออกแบบที่ดีจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในงานออกแบบแต่ละอย่างโดยเฉพาะก่อน เพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกับความเป้นจริงหรือในระดับนี้ อาจจะให้ใกล้เคียงกัความเป้นจริงบ้างไม่มากก็น้อย ไม่ใช่การออกแบบที่เลื่อนลอยอยู่เหนือความเป็นจริงหรือไม่สามารถจะนำไปปฏิบัติจริงได้  ถ้าเป้นเช่นนั้น การศึกษาการออกแบบก็จะดูมีความหมายน้อยลง นอกจากการศึกแนวคิด  รูปแบบวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการผลิตแล้ว งานออกแบบบางอย่างเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา เพื่อการเรียกร้องหรือสร้างทัศนคติ เช่น การออกแบบโฆษณาที่ต้องใช้จิตวิทยาในการชี้ชวน หรือการออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ต้องการสร้างความรู้สึกนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดต่อผู้ชื่นชม การศึกษาพาะด้านจึงจำเป้นต้องศึกษาแนวคิดทางด้านจิตวิทยานั้นด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: