การออกแบบของที่ระลึก

 

ในปัจจุบันการออกแบบสร้างสรรค์ของที่ระลึกเป็นงานศิลปะที่เป็นลักษณะประยุกต์หรือที่เรียกว่า “ประยุกต์ศิลป์” หรือ “ศิลปะประยุกต์” มิใช่เป็นการสร้างงาน “วิจิตรศิลป์” ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจิตรศิลป์ถือว่าเป็นศิลปะบริสุทธิ์  เป็นงานสร้างสรรค์ที่มนุษย์แสดงออกมาเพื่อความงาม  ความประณีตละเอียดอ่อน  อันก่อให้เกิดอารมณ์ ความซาบซึ้ง สะเทือนใจ  และเกิดความประทับใจ  มีค่าสูงส่งต่อจิตใจมนุษย์  ซึ่งผุ้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะนี้จะถ่ายทอดชีวิตจิตใจลงในผลงาน  ปรากฏออกมาในลักษณะพิเศษ  มีลักษณะเฉพาะตัวต่อศิลปินแต่ละคน  แต่งานประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะประยุกต์  เป็นลักษณะที่มนุษย์นำเอาวัสดุและเรื่องราวต่างๆ มาผสมกลมกลืน ปรุงแต่ง  ดัดแปลงสร้างสรรค์ขึ้นให้มีคุณค่าทางความงาม  ทางการใช้สอยให้เป้นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน  การสร้างงานด้านนี้จะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค  กาลเวลา  สมัยนิยม  และองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ  ดังนั้นเรื่องราวของการออกแบบของที่ระลึกจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการ  แนวทาง  ความนึกคิด  การจัดรวบรวม  การลำดับ  การเลือกและความริเริ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่จะสร้างอยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยหรือประดยชน์ในการตกแต่งเป้นสำคัญ  และให้มีรูปลักษณะของสิ่งที่จะสร้างเป็นสื่อหรือสัญลักษณ์ที่น่าสนใจ  เข้าใจง่าย  เร้าใจ  มีความเหมาะสม  กะทัดรัด  มีความเป็นระเบียบ  และมีความสวยงามเป็นสำคัญ

 

งานแกะสลักงาช้างเป็นรูปพญานาค

อย่างไรก็ตาม  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึก  มักจะเปลี่ยนไปได้ตามสมัย  อาจเป็นเพราะอิทธิพลบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ  และวงการของที่ระลึกมากขึ้นก็ได้  เช่น  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  ความก้าวหน้าทางความนึกคิด  ความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดของมนุษย์  การแข่งขันกันในส่วนตัว  บุคคลในตลาด  สภาวะทางเศรษฐกิจ  สภาพของสังคมแบบใหม่  การค้นพบวัสดุใหม่ทางการผลิต  สภาพความจำเป้นของการดำรงชีวิต  ความประหยัด  วัฒนธรรม และอื่นๆ  ตลอดรวมไปจนกระทั่งเหตุผลทางการเมือง  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความซับซ้อนของสังคมอันมีผลต่อความคิดรวบยอดของบุคคลผู้ออกแบบได้ทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: