ข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์  จังหวัดเชียงราย


ประวัติความเป็นมา
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้แข็งแรงพึ่งตนเองได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพก่อให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชนนั้นปัจจัยสำคัญหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนอกเหนือจากความสามารถในการผลิตการตลาดตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วกลุ่มควรที่จะต้องมีความรู้ด้านวิเคราะห์ทางด้านการตลาดการวิเคราะห์ Swot Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) แผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และทางด้านการเงิน สามารถวิเคราะห์ต้นทุนจนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และรู้จักการวางแผนธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง การบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบการดำเนินงานตามแผน การปรับปรุงแผนและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอย่างต่อเนื่องยั่งยืนรวมทั้งการสร้างรากฐานความเข้มแข็งที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชนได้ต่อไป

คุณรุ่งทิพย์ มะลิได้ริเริ่มกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเริ่มจากการที่ได้รับความรู้จากคุณแม่ได้ฝึกสอนการทำข้าวแต๋นและจึงนำมาขยายสู่กลุ่มแม่บ้าน ทำและขายสินค้าแต่ในหมู่บ้านต่อมาเมื่อสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นจึงมีการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นและได้มีการขยายสินค้าออกสู่ท้องตลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงเพิ่มขึ้นทำให้เกิดรายได้กับกลุ่มบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีการขยายกิจการและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบัน

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์ผลิตมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมรายได้ในแก่คนชุมชน โดยมีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพดีและวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตก่อนทำการผลิตทุกครั้ง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ สด สะอาด ปลอดภัยมีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติที่แตกต่างกัน สามารถเก็บได้นาน เหมาะแก่การรับประทานเป็นของว่างหรือนำไปเป็นของฝาก

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ข้าวเหนียว

2. น้ำตาล

3. น้ำแตงโม

4. กะทิ

5. เกลือ

6. งาขาว

 

ขั้นตอนการผลิต

1. นำข้าวสารมาแช่น้ำประมาณ 3 ชั่วโมง

2. น้ำข้าวที่แช่เสร็จไปล้างให้สะอาดแล้วนำมานึ่งให้สุก

3. นำมาคลุกกับส่วนผสมทั้งหมด

4. นำมาใส่พิมพ์ขนมแล้วตากแดดให้แห้ง

5. นำไปทอด

6. ปรุงแต่งโดยใช้น้ำอ้อยและงาขาวโรยหน้าข้าวแต๋น

7. นำมาใส่บรรจุภัณฑ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: