ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชาวบ้าน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องภาษาไทย:  ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชาวบ้าน   อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Folk Wisdom As Shown In The Nipa Palm Products Made By The Villagers In Tambon Khanarb Nark Amphoe Pakphanang Changwart Nakhorn Sithammarat

สรุปภาษาไทย

            การวิจัยภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชาวบ้านอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชาวบ้านตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากต้นจากโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน

            วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตการสัมภาษณ์ และการเข้าไปอยู่รวมกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นเป้าหมาย รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากต้นจาก องค์ประกอบและวิธีการผลิต เป็นลักษณะที่ชาวบ้านรู้จักตนเองทางเศรษฐกิจโดยอาศัยภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพที่สืบทอดกันมา  และลักษณะของอาชีพจัดเป็นการเกษตรแบบยั่งยืนในลักษณะที่สอดคล้องกับพื้นที่ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน

2. การจัดการด้านการตลาด ชาวบ้านยังมีภูมิปัญญาในการจัดการด้านตลาดน้อย ราคาของผลิตขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางและฤดูกาล

3. การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพนั้นเป็นอาศัยความสัมพันธ์ของระบบครอบครัว เป็นสื่อในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพโดยลูกจะเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดภูมปัญญาจากพ่อแม่ด้วยวิธีการช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: