ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโตรงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน จ.สุรินทร์

 

หัวข้อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโตรงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้เขียน:  
นางสาวมาลิณี  ฤาชุตกุล

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ์ผ้าไหมของโตรงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ์ผ้าไหมของโตรงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์โดยรวม  ได้แก่  เพศ  ระดับอายุ  การศึกษา  อาชีพและระดับรายได้ต่อเดือนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ์ผ้าไหมของโตรงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ์ผ้าไหมของโตรงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์
4. เพื่อศึกษาปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล: ใช้วิธีทดลอง โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อ/เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโตรงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์
2. ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด โดยคำนวนหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม  ได้ใช้สูตรกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การพัฒนาหัตถกรรมไม้ไผ่ควรอนุรักษ์คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ ได้แก่ วัสดุ กรรมวิธีการผลิตและอุปกรณ์ในการผลิต ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรประยุกต์ในด้านสัดส่วน รูปทรง พื้นผิว สี ลวดลายและประโยชน์ใช้สอย

 

“ผ้าไหม”เป็นสินค้าของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เนื่องจากสินค้าในชุมชนมีมูลค่าสูงและมีการผลิตอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการผลิตอยู่ทุพื่นที่ เช่น จังหวัดสุรินทร์ ของแก่น ร้อยเอ็ด        กาฬสินธุ์ นครพนม ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีแก่ชุมชนโดยเฉพาะเป็นรายได้เสริมแก่กลุ่มเกษตร   โดยในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีผ้าไหมเป็นสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนมากถึง 132 รายการจากจำนวนสินค้าในรายการทั้งหมด จำนวน 349 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.82  ดังนั้นจึงกลายเป็นสินค้าหลักของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  โดยผ้าไหมสุรินทร์มีจุดเด่นเรื่องของสีย้อม  และลายผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตน  ซึ่งตลาดรองรับหลักที่สำคัญ คือ จำหน่ายภายในจังหวัดและการจำหน่ายเป็นของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ  คล้ายเป็นตลาดเป้าหมายของผ้าไหมในจังหวัดอื่น  จึงประสบปัญหาในการแข่งขันกันในตลาดของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในระดับหนึ่ง

 

จากปัญหาทางการตลาดขั้นต้น  ผนวกกับข้องบกพร่องต่างๆ  ของสินค้าตาม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ได้ข้อเสนอแนะไว้ว่า บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม  รูปแบบไม่ทันสมัย  คุณภาพไม่ได้มาตราฐาน  สินค้ามีตำหนิ  สีสันของเนื้อผ้าไม่คงทน  สินค้ายังไม่เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มของผู้บริโภคมากนัก  รู้จักแต่ผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีความสนใจอย่างแท้จริงเท่านั้นและอื่นๆ  ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้าของโตรงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านคุณลักษณะของผลิตภัณ์และปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: