โอกาสทางธุรกิจ

เป็นการแสดงข้อมูลหรือ ภาพทางการตลาดในปัจจุบัน ซึ่งสื่อให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาด  ประกอบด้วย

– กลยุทธ์ธุรกิจ  เป็นการอธิบายให้เห็นถึงแนวทางและจุดแข็งของธุรกิจ
– ประสิทธิภาพทางธุรกิจ คุณภาพสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึงนวัตกรรมในโครงการ
– การบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด
– นำกลยุทธ์ “ ความแตกต่าง ” เข้ามาปรับใช้
– กำหนดกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย
– สามารถปรับตัวได้เร็ว
– กลยุทธ์ระดับหน้าที่

กำหนดเป็นข้อย่อยได้ดังนี้

1. การตลาด

– แสดงรายละเอียดถึงวิธีการที่ธุรกิจเข้าไปเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด
– แสดงถึงกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจในปัจจุบันและแผนงานที่วางไว้ในอนาคต
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การทำตลาดและการขยายตลาด
– รายละเอียดและการประเมินคู่แข่งขันทางธุรกิจ
–  วิธีการตอบโต้ทางธุรกิจ

2. กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน

– แผนการผลิต
– อธิบายถึงโครงสร้างกระบวนการผลิต
– เทคนิคการผลิต
– กระบวนการที่แปลสภาพจากวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือบริการออกสู่ตลาด

3. กลยุทธ์การบริหารจัดการ

– อธิบายถึงกลุ่มผู้บริหาร
– ชี้ให้เห็นถึงปูมหลัง ประสบการณ์ จุดแข็งของบริษัท
– แสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีมบริหารที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
– แผนการจัดองค์กร
– โครงสร้างองค์กร

4. กลยุทธ์การบัญชีและการเงิน

เป็นการนำเสนอข้อมูลด้านการเงินของบริษัท ประกอบด้วย

– การแสดงข้อมูลรายละเอียดทางการเงินต่าง ๆ
– งบดุลกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด
– ข้อมูลด้านการเงินที่ผ่านมาอย่างน้อย 1-3 ปี และประมาณการทางการเงิน
– อัตราผลตอบแทน
– ระยะเวลาคืนทุน
– การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

5.  การจัดการองค์กรและการดำเนินงาน
– ในบางโครงการอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แผนการจัดองค์กร และแผนการดำเนินงาน
– อธิบายถึงโครงสร้างของกิจการ
– กระบวนการแปรสภาพจากวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือบริการออกสู่ตลาด
– รายละเอียดและการประเมินคู่แข่งขันทางธุรกิจ
– วิธีการตอบโต้ทางธุรกิจ

ในการนี้ทางธนาคาร เพื่อเห็นว่าการจัดสัมมนาแผนธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ OTOP และ ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ ในการนำมาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการ ขอสินเชื่อกับธนาคาร อีกด้านหนึ่งนั้น เป็นการประหยัดเวลา ในการพิจารณาเอกสารประกอบของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ดังนั้น หากท่านผู้ประกอบการ OTOP และ ผู้ประกอบการ SMEs ท่านใด สนใจเข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะอยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: