โครงการ OPC ปูทางสู่การส่งออก


 

นอกจากโครงการ มผช. ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกแล้ว  ภาครัฐยังได้กำหนดให้มีโครงการ  OTOP  Product  Champion  (OPC) หรือการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อดำเนินการหาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศจากระดับจังหวัด  ภาค และประเทศ  รวมทั้งมีการจัดระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กัน  เพื่อจะได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับใดเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปสู่ช่องทางการตลาดในต่างประเทศต่อไป  โครงการ OPC   มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้พัฒนามาตรฐานและแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออก และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนและตลาดต่างประเทศ   โดยผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการคัดเลือกมี 6 ประเภท  ได้แก่  อาหาร  เครื่องดื่ม  เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง  ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร/ยา

 

เกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไป 5 ด้าน  ได้แก่  ด้านการผลิต  การตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑ์   เรื่องราวหรือตำนานของผลิตภัณฑ์   และความเข้มแข็งของชุมชน  และหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์  6 กลุ่มตามที่กล่าวข้างต้น   ซึ่งจะนำมากำหนดระดับผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ  ตั้งแต่ระดับ 5 ดาวซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด  ลดหลั่นลงมาจนถึงระดับ 1 ดาว  จากนั้นคณะอนุกรรมการ OTOP  ระดับประเทศจะทำการคัดเลือกต่อไป  โดยพิจารณาถึงความต้องการของตลาดเป็นหลัก  จำแนกได้ 4 ระดับ  ได้แก่  ระดับ A  เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกได้ทันที   ระดับ B  ผลิตภัณฑ์มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศ  สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลได้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ    ระดับ C   เป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางที่สามารถพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับ B ได้  หากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดและจุดอ่อนเรียบร้อยแล้ว    ระดับ D  แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  D1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่ำแต่สามารถพัฒนาสู่ระดับ C ได้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ  D2  ไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ C ได้เนื่องจากมีจุดอ่อนและข้อจำกัดมาก  ล่าสุด  กรมการพัฒนาชุมชนรายงานว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดมีทั้งสิ้น 8,923  รายการ (ระดับ 3-5 ดาว)   จาก 25,000 รายการ  หรือคิดเป็น 35%  ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป   ส่วนอีก 65% หรืออีกประมาณ 16,000 รายการ (ระดับ 1-2 ดาว)  คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP  จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป  ซึ่งรัฐบาลคาดหวังว่าโครงการ OPC จะช่วยเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ในระดับฐานรากได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสามารถส่งออกได้ภายใต้หลักการเชื่อมโยงมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภายในหรือระดับภูมิภาคสู่สากล หรือเรียกว่า Local Link – Global Reach

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: