การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์

 

ปัญหาสำคัญของผลิตภัณฑ์จาก OTOP  ที่ควรเร่งแก้ไขอีกประการหนึ่งคือ  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่โดดเด่นพอที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้า/ผู้บริโภคได้  ซึ่งบรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค  และภาคธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสนใจกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้นโดยมองว่าการออกแบบ/รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีผลต่อยอดขายอย่างมาก  เพราะเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคได้เห็นและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อของผู้บริโภค   นอกจากนี้  กสอ. ยังได้เสนอข้อคิดเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อสร้างความน่าสนใจในตัวสินค้าและสามารถสร้างผลสำเร็จได้ในอนาคต  เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญหลายประการ  เช่น  การรองรับและลดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์  การช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ทำให้ยอดจำหน่ายสูงขึ้น    ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้  ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  มีฉลากบอกรายละเอียดครบถ้วน  เช่น  ชื่อผลิตภัณฑ์  วัน/เดือน/ปีที่ผลิตและหมดอายุ  สถานที่ผลิต  เป็นต้น

 

ดังนั้น  ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์จึงไม่อาจละเลยได้  ภาครัฐได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์   อาทิ  ส่วนบรรจุภัณฑ์  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กสอ.    ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย  ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์  กรมส่งเสริมการส่งออก    เป็นต้น   ส่วนบรรจุภัณฑ์   กสอ.  ให้บริการคำแนะนำและปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ผลิต  และให้บริการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ    สำหรับศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   ซึ่งเป็นศูนย์การบรรจุหีบห่อแห่งชาติได้กำหนดแผนการสร้างคุณภาพบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้ได้รับการยอมรับในตลาดสากลตามแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ก้าวสู่ตลาดโลกให้มากที่สุดโดยการพัฒนาในทุกๆ ด้านทั้งคุณภาพและบรรจุภัณฑ์   ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตในชุมชนตลอดจนการส่งออกของประเทศ  โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยตั้งเป้าหมาย 1 ปีแรกจะมีผลิตภัณฑ์ OTOP  จำนวน 40 ประเภทที่ได้รับการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ระดับสากลโดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและหัตถกรรมในช่วงแรก  รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าหากมีการพัฒนาสินค้าจากโครงการ OTOP อย่างสมบูรณ์ในด้านคุณภาพ  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม  ทันสมัย  คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าขายได้กว่า 1 แสนล้านบาท/ปี ในอนาคตได้อย่างแน่นอน    นอกจากนี้ กสอ. ยังได้ริเริ่มโครงการบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP  มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและต้นทุนต่ำอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: