สรุปแนวคิดการจัดสัมมนา

การจัดแสดงในส่วนของนิทรรศการในงานสัมมนา

สื่อ:  สื่อที่ใช้ในการนำเสนอจะประกอบด้วย  power point, Video  และ  ตัวบุคคล

           Power point  จัดทำให้มีรูปแบบที่สวยงาม สีที่ใช้ให้ความสบายตา มีภาพประกอบกับเนื้อหาของการสัมมนาเพื่อให้ผู้ร่วมสัมนาเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื้อหาในสไลด์มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ตามรูปแบบของการนำเสนอในเรื่องของที่ระลึก และมีความรู้สึกของความเป็นไทย  เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อเรื่องที่นำเสนอ  ตรงตามหัวข้อในแบบร่างของโครงการ  ตัวอักษรกับพื้นหลังจะต้องมีสีที่ไม่กลืนกัน  ตัวอักษรต้องมีขนาดที่พอเหมาะ และโดดเด่น
           Video      จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก  เช่น บ้านจักรสานของคุณปราณี ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มจักรสานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก โดยจะนำตัวอย่างสิ่งของมาประมวลภาพและนำเสนอในรูปแบบของ Video เพื่อให้ผู้สัมมนาได้รับความรู้การจักสาน  ตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา  วัตถุดิบในการใช้จักสาน  รวมถึงขั้นตอนในการจักสาน ว่ามีความยากง่ายอย่างไรบ้าง  และสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับในการชม Video  ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย  ซึ่งการนำเสนอ Video จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ประทับใจ แทรกเข้าไปในการนำเสนอ  เพื่อดึงดูดในผู้เข้าร่วมสัมมนาในรู้สึกร่วมกับสื่อ Video ที่จัดทำขึ้น

ตัวบุคคล:  ผู้จัดสัมมนาแต่งกายด้วยชุดนิสิต เพื่อจะทำให้การสัมนาดูเป็นทางการมีความเหมาะสมในการสัมมนา  ดูเรียบร้อย  สวยงาม  เพราะการสัมมนาในครั้งนี้เราจัดให้รูปแบบของงานสัมมนาให้มีความเป็นทางการ  แต่เราจะมีกิจกรรมแทรกในระหว่างการสัมมนาเพื่อช่วยลดความตึงเครียด  ความน่าเบื่อในระหว่างการนำเสนอ  ให้ผู้เข้าร่วมฟังได้มีส่วนร่วมภายในงานด้วย

นิทรรศการ: ในการวางรูปแบบจะเป็นการแยกเนื้อหาออกเป็นส่วน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนแสดงของที่ระลึกในประเทศไทย  ส่วนแสดงของที่ระลึกจากต่างประเทศ  และส่วนของสื่อต่างๆ ในการให้ความรู้

บริเวณของที่ระลึกจากต่างประเทศ:  เราจะจัดนิทรรศการโดยการนำเอาข้อมูลในส่วนของที่ระลึกของต่างประประเทศนำมาแสดง ซึ่งจะประกอบด้วย ของที่ระลึกที่มีความหลากหลาย  ซึ่งของที่ระลึกแต่ละชิ้นจะมีความสำคัญ  มีความโดดเด่น แตกต่างกันของแต่ละชาติ  ทำให้ผู้สัมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับของที่ระลึกที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้

บริเวณของที่ระลึกในประเทศไทย:  จะประกอบไปด้วย  บอร์ดความรู้ที่นำเสนอในด้านความสำคัญของที่ระลึก  ประวัติความเป็นมาในส่วนของที่ระลึกของไทย   ของที่ระลึกของไทยที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของ เครื่องจักสานในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลายและให้ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป  นอกจากนี้เครื่องปั้นดินเผา   เครื่องเซรามิกที่มีความสวยงาม  ของชำร่วยในงานต่างๆ ก็ได้นำมาจัดแสดงเข้าไว้ด้วยกัน  รวมถึงหุ่นแสดงรูปแบบของชุดไทยที่แสดงออกถึงความเป็นไทยในการสร้างบรรยากาศ

บริเวณให้ความรู้ผู้เข้าสัมมนา:  ในส่วนนี้จะมีการจัดแสดงของสื่อชนิดต่างๆ ที่ให้ความรู้ทั้งสื่อที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือ  ที่มีความหลากหลายนำมาจัดแสดง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ด๊วีดี  ที่เกี่ยวกับของที่ระลึกที่มีความน่าสนใจ  รวมถึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัม,นาได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

เมื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินเข้ามาชมนิทรรศการแล้ว  จะทำให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แตกต่างของตัวของที่ระลึก  ที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในการประดิษฐ์คิดค้น  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาคที่ได้สร้างสรรค์มาเป็นของที่ระลึก  ผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นจะได้รับความตื่นตาตื่นใจกับสิ่งของที่นำมาจัดแสดง

เว็บไซต์ของที่ระลึก
คณะผู้จัดทำสัมมนาได้สร้างเว็บไซด์ขึ้นโดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้
– เพื่อทำการศึกษาสำรวจแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับของที่ระลึกแล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
– เพื่อประชาสัมพันธ์ของที่ระลึกให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
– เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของที่ระลึกเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
– เพื่อเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญและความภาคภูมิใจต่อการสร้างของที่ระลึกจากสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน
โดยภายในเว็บไซต์นั้นได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นความรู้จัดไว้เป็นหมวดหมู่  มีหลายหัวข้อที่มีความน่าสนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเป็นแนวทางในการเรียนรู้  ภายในเนื้อหามีรูปภาพประกอบสวยงาม รวมถึงการตกแต่งที่สวยงามสะดุดตามีการใช้ลูกเล่น  ลวดลายสีสัน   ได้อย่างเหมาะสม   นอกจากยังมีลิ้งค์วีดีโออยู่ภายในเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย  และเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: