สรุปผลการจัดสัมมนา

สรุปผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

“ของที่ระลึก ภูมิปัญญาไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทย”

วันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ สำนักงานวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยบูรพา
___________________________________________

“ของที่ระลึก ภูมิปัญญาไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทย” เป็นแนวคิดในด้านของการใช้ภูมิปัญญาไทยของแต่ละท้องถิ่นนำมาสร้างสรรค์ เป็นผลงานเพื่อนำมาใช้เป็นของที่ระลึก หรือเป็นสิ่งต่างๆที่เก็บรักษาไว้หรือใช้เป็นเครื่องเตือนความจำเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญและความภาคภูมิใจต่อการสร้างของที่ระลึกจากสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีการมอบของที่ระลึกให้แก่กันและกัน เพื่อเป็นเกียรติในวาระและโอกาสต่าง ๆ  แม้ว่าของที่ระลึกบางอย่างอาจไม่มีราคา  แต่มีคุณค่าทางจิตใจที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ  ของที่ระลึกอาจนับเป็น”วัตถุแห่งความยินดี” ที่ผู้ให้ ให้ด้วยความรัก เคารพ ศรัทธา และความคิดถึงต่อผู้รับ ของที่ระลึกมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์  ส่งผ่านความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กัน   ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ระลึก สิ่งของที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อให้ หรือแจกจ่ายเป็นของที่ระลึกได้กลายมาเป็นการผลิตสินค้าที่ระลึกเพื่อการจำหน่าย  มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมสัมนาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับของที่ระลึก
2.ผู้เข้าร่วมสัมนาได้ตระหนักถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับของที่ระลึกในสถานที่ต่างๆ
3.เพื่อให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหาแนวทางแก้ไขพัฒนา

 

ขอบเขตและเนื้อหาในการจัดทำสัมมนา
ของที่ระลึก เป็นเครื่องเตือนความจำเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการระลึกถึงผู้ให้หรือระลึกถึงสถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึกบางอย่างอาจไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจ  ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่ระลึก เนื้อหา มีทั้งหมด 5 บท อันได้แก่

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับของที่ระลึก ซึ่งกล่าวถึงนิยามความหมายและประวัติความเป็นมา

บทที่ 2 กล่าวถึง การจัดแบ่งประเภทของของที่ระลึก ซึ่งสามารถจัดได้หลากหลายประเภท แต่ในที่นี้ได้แบ่งตามประเภทของลักษณะงาน

บทที่ 3 จะเป็นภูมิปัญาทั่วประเทศไทย 4 ภาค ซึ่งจะเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ของแต่ละจังหวัด

บทที่ 4 จะเป็นเรื่องธุรกิจของของที่ระลึก

บทที่ 5 รวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น งานวิจัย กรณีศึกษาต่างๆ หนังสือที่น่าสนใจและเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ปัญหาในการจัดทำสัมมนา

1. ไม่มาทำงานตามเวลาที่นัด  เวลาว่างไม่ตรงกัน

2. สมาชิกในกลุ่มขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี

3. ขาดการประสานงานที่ดีภายในกลุ่ม เข้าใจไม่ตรงกัน

4. ขาดการวางแผนการเงินที่ดีก่อนจัด

 

ปัญหาในด้านเนื้อหา

1. พบปัญหาในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลซึ่งเนื้อหามีความหลากหลายมากจนทำให้แยกประเภทไม่ถูก

2. ขาดการตรวจสอบข้อมูล

3. หาข้อมูลไว้แล้วไม่ได้ใช้

4. สื่อในบางหัวข้อไม่สามารถหาสื่อได้

 

ปัญหาด้านการทำเว็บไซต์

1. วิธีลงรูปค่อนข้างช้ากว่าเว็บไซต์อื่นๆ และการจัด ย่อรูป ทำได้ยากลำบาก

2. อินเตอร์เน็ตช้าและมักมีปัญหา

3. การจัดหน้ามีปัญหา  ทำให้ไม่ค่อยสวยงาม

 


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: